Rekrutacja

Słuchaczem/uczniem naszej szkoły może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła szkołę średnią, matura nie jest wymagana.

Dokumenty niezbędne do rejestracji :
  • ksero dowodu osobistego,
  • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku,
  • umowa i formularz – do pobrania w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja trwa do końca sierpnia ( przy trybie nauki od początku września) oraz do końca stycznia ( przy trybie nauki od początku lutego).